Skupšina grada Kragujevca raspisala je javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade.

Da podsetimo, Đurđevdanska nagrada dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u Kragujevcu u oblastima: privrede, privatnog preduzetništva, pronalazaštva, umetnosti, nauke, medicine, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, doprinosa u akcijama humanitarnog karaktera i drugim oblastima značajnim za grad.

Nagradu može dobiti fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji grada Kragujevca, a može se dodeliti i posmrtno.

Nagrada se uručuje u obliku Diplome i novčane nagrade, pojedincu ili grupi za zajedničko delo, za dostignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu 1. januara 2021. godine do 31. decembar 2021. godine.

Pravo predlaganja kandidata za dodelu Nagrade imaju sva pravna i fizička lica. Predlog se dostavlja u pisanoj formi, sa obrazloženjem i sadrži podatke o autoru - kandidatu i delu koje se predlaže, rezultate rada kandidata i naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže.

Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti, odnosno omotu, na adresu: Skupština grada Kragujevca, Odbor za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja, Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, sa naznakom: predlog kandidata za dodelu Đurđevdanske nagrade - ne otvaraj.

Predloge treba dostaviti najkasnije do 1. marta ove godine, a bliže informacije mogu se dobiti na telefon 034/306-129.