Vlada Republike Srbije usvojila je set predloga izbornih zakona: Predlog zakona o izboru predsednika Republike, Predlog zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o lokalnim izborima, koji imaju za cilj unapređenje uslova za sprovođenje izbora na republičkom i lokalnom nivou.

Predlozima zakona, kako se navodi u saopštenju Vlade, se ne menjaju suštinski aspekti izbora za narodne poslanike, izbora za predsednika Republike i odbornike skupština jedinica lokalne samouprave i zadržavaju se dosadašnja zakonska rešenja koja se mogu i smatrati osnovnim postulatima izbornog procesa u Republici Srbiji.

- Novi zakoni donose značajne novine u pogledu zaštite prava u izbornim postupcima i lakšeg kandidovanja političkih stranaka nacionalnih manjina, kao i u pogledu organizacije i transparentnosti rada organa za sprovođenje izbora.

Predložena rešenja nastala su, s jedne strane, kao rezultat paralelnih međustranačkih dijaloga o izbornim uslovima uz učešće predstavnika Evropskog parlamenta, odnosno bez njihovog učešća, navodi se u saopštenju Vlade.

Takođe, primenjene su preporuke Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (ODIHR) o praćenju izbornih postupaka u Republici Srbiji.

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti kojim se, kako tvrde, „obezbeđuje transparentno praćenje troškova tokom i po završetku izbornog procesa“.

Predloženim rešenjem uvodi se obaveza direktora Poreske uprave da u godišnji ili vanredni plan poreske kontrole obavezno uvrsti davaoce finansijskih sredstava i drugih usluga političkim subjektima u skladu sa izveštajem Agencije za sprečavanje korupcije o finansiranju političkih aktivnosti i subjekata.

- Novina u Predlogu zakona je da se politički subjekti mogu zaduživati isključivo kod banaka i drugih finansijskih organizacija kojima je to osnovna delatnost.

Na taj način politički subjekti se obavezuju da se zadužuju isključivo pod redovnim i zakonom propisanim uslovima i tako se sprečava mogućnost zaduživanja kod fizičkih i pravnih lica, koja bi davanjem pozajmice mogla da ostvare uticaj na političke subjekte, kaže se u saopštenju.

Takođe, utvrđena je maksimalna visina kredita i zajma do koje se svi politički subjekti mogu zaduživati kod banaka i drugih finansijskih organizacija, na godišnjem nivou, kako bi finansirali redovan rad ili izbornu kampanju.

- Norma koja osigurava transparentnije praćenje troškova izborne kampanje je da se politički subjekti obavežu da u toku izborne kampanje agenciji podnose preliminarne izveštaje o troškovima kao i konačni izveštaj o troškovima izborne kampanje, navodi Vlada Srbije.

Usvojen je i Predlog zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije koji je nastao kao rezultat Međustranačkog dijaloga, zaključenog u Narodnoj skupštini i odnosi se na obaveze koje javni funkcioneri imaju kada je reč o članstvu i funkcijama u političkom subjektu i sprečavanju korupcije.

Predložena rešenja, zaključuje se u saopštenju, bitno utiču na stvaranje klime poverenja u predstojećoj izbornoj kampanji, i dalje usklađivanje sa standardima Evropske unije.