Komisija za polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza, obaveštava kandidate za taksi vozače da će se polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza održati u petak 28. februara, u kancelariji 408A na IV spratu zgrade Gradske Uprave, sa početkom u 8 sati.

Provera znanja vršiće se prema redosledu prijavljivanja.

Prijavljivanje ispita za tekući ispitni rok traje do 21. februara. Prijave podnete posle tog datuma, prenose se u sledeći ispitni rok.

Uz prijavu za polaganje ispita, kandidat treba da dostavi: fotokopiju lične karte,  fotokopiju vozačke dozvole B kategorije, fotokopiju diplome da ima zvanje vozača motornog vozila ili zvanje tehničara drumskog saobraćaja ili zvanje vozača specijaliste petog stepena stručne spreme, dokaz da ima radno iskustvo na poslovima vozača motornog vozila od najmanje pet godina, uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom koje je propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima utvrđeno za vozače kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje i dokaz o uplati takse i naknade na ime polaganja ispita.

Vozač koji ima kvalifikacionu karticu vozača ili vozačku dozvolu sa upisanim kodom "95" ili sertifikat o stručnoj kompetentnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača ne dostavlja dokaze pod rednim brojem 3. i 4.

Ispit se organizuje na osnovu Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza (''Službeni list grada Kragujevca'' broj 37/15, 1/19 i 23/19).

Kandidat prilikom polaganja ispita treba sa sobom da ponese ličnu kartu kao i originale dostavljenih dokumenata, kako bi Komisija izvršila uvid u iste.

Kandidatu koji uspešno položi ispit, Gradsko veće izdaje sertifikat o poznavanju grada Kragujevca i poznavanju propisa iz oblasti taksi prevoza, kao jedan od uslova za dobijanje taksi dozvole vozača.